Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Εγκρίθηκε η Β2 φάση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού


Με την παραλαβή και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Ιουνίου της Β2 φάσης ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού από πλευράς του Δήμου Πάρου, όπως αυτή προβλέπεται από τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Στη συνέχεια και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η μελέτη θα διαβιβασθεί στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για γνωμοδότηση.

Ακολούθως θα δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο μελετητή για τυχόν διορθώσεις από το ΣΧΟΠ και αφού αυτές ενσωματωθούν στην μελέτη θα γίνει τελική παραλαβή της μελέτης και θα προωθηθεί στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για έκδοση σχετικής απόφασης και δημοσίευσή της σε ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως).

Από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης σε ΦΕΚ θα ισχύουν όλα όσα θα προβλέπονται από την τελική μορφή της μελέτης.

Στο Β2 στάδιο, το οποίο εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, η μελέτη έχει διορθωθεί με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και έχουν ενσωματωθεί σ’ αυτή όλες οι παρατηρήσεις του Δ.Σ. (αποφάσεις 291/28-07-2008, 325/26-8-2008, 354/15-9-2008, 471/10-12-2008).

Τα σημεία στα οποία υπάρχει από τους μελετητές διαφορετική άποψη και πρόταση για τις προτεινόμενες χωρικές ρυθμίσεις, αυτή διατυπώνεται επιστημονικά τεκμηριωμένα σε υποσημείωση στο κάτω μέρος της σχετικής σελίδας του κειμένου της μελέτης.

Τα σημεία με διαφορετική άποψη των μελετητών σε σχέση με τις αποφάσεις του Δ.Σ. συνοπτικά είναι:
1. Εκτίμηση πληθυσμού αιχμής (σελ. 11)
2. Η παραμονή των υφιστάμενων σε εκτός σχεδίου περιοχές σήμερα στο νησί μεταποιητικών δραστηριοτήτων (σελ. 74)
3. Η δυνατότητα δόμησης στις περιοχές NATURA μέχρι την εκπόνηση και θεσμοθέτηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (σελ. 79)
4. Η παρέκκλιση ως προς την αρτιότητα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής (σελ. 82)
5. Το προτεινόμενο μέγεθος των τουριστικών εγκαταστάσεων (σελ. 99) καθώς και η αρτιότητα των γηπέδων για ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές (σελ. 100)
6. Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης κατοικίας στις Π.Ε.Π.Δ. 1 και 2 (εκτός σχεδίου) (σελ. 101)
7. Η κατασκευή υπογείων χώρων στα καταστήματα στις Π.Ε.Π.Δ. 1 και 2 (εκτός σχεδίου) (σελ. 102)
8. Η δυνατότητα ανέγερσης κατοικιών σε μικρό τμήμα της Ζ.Ο.Ε. Κολυμπηθρών (σελ. 105)
9. Η κατασκευή καταστημάτων και γραφείων στην Π.Ε.Π.Δ. 2 (σελ. 108)

Στο τέλος του τεύχους της μελέτης παρουσιάζεται ο προτεινόμενος προγραμματισμός και χρηματοδότηση των παρεμβάσεων για την υλοποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: