Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου Δευτέρα 1 Ιουνίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των δημοτικών ακινήτων (έκταση 800 στρεμμάτων και αναψυκτηρίου) στον Αγ. Ιωάννη Δέτη Δ.Δ. Νάουσας στην «Πάρκο Πάρου» Δημοτική Α.Ε.
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης χώρου στέγασης (γραφείου) στην «Πάρκο Πάρου» Δημοτική Α.Ε. στο Κοινοτικό Κατάστημα του Δ.Δ. Νάουσας Δήμου Πάρου.
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Καθολικό» του Αγ. Ιωάννη Δέτη Δ.Δ. Νάουσας στην «Πάρκο Πάρου» Δημοτική Α.Ε.
Θέμα 4ο: Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δ.Σ. της «Πάρκο Πάρου» Δημοτική Α.Ε.
Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση για τη σύσταση Αστικών λεωφορειακών γραμμών (Παροικία-Κριός, Παροικία-Κακάπετρα) Δήμου Πάρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: