Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

11η συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πάρος 22 Ιουνίου 2009
Αριθμ. Πρωτ: 430
Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Πρόσκληση
(της αναβληθείσας 9ης συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας)
σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. – 11η /2009»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95, 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 12.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα:
1. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών για την παραλαβή έργων, προμηθειών, εργασιών, μίσθωσης ακινήτων και διενέργειας διαγωνισμών.
2. Συγκρότηση επιτροπών επίλυσης θεμάτων λιμενικών χώρων Πάρου – Αντιπάρου με τη συμμετοχή των αλιέων.
3. Αιτήματα άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το θέμα των αχρεωστήτως καταβληθέντος προστίμου του κου Ρώμα Μιχαήλ.
5. Αίτημα Raimonti Kalogero για διαμόρφωση χώρου έξω από το κατάστημα του στον Άγιο Δημήτριο.
6. Αίτημα Φραντζή Εμμανουήλ για προέγκριση τοποθέτησης πέργκολας έξω από το κατάστημά του στο Δρυό.
7. Έγκριση διαφόρων τιμολογίων
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατασκευή – τοποθέτηση συρόμενης πόρτας στην είσοδο του λιμανιού Νάουσας και στην παραλιακή οδό της Παροικιάς.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετάταξη υπαλλήλου.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προκήρυξη (1) μίας θέσης Δ.Ε. μέσω ΑΣΕΠ σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου- Αντιπάρου.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού διάρκειας (2) δύο μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών στους λιμενικούς χώρους Πάρου.
12. Αίτημα καταστηματαρχών Παροικιάς (Ποσαντζή Αικατερίνη-Πρωτολάτη Ευγενία) για τοποθέτηση κολωνακίων απέναντι από τα καταστήματα τους.
13. Αίτημα καταστηματαρχών Αλυκής για ρίψη άμμου και καθαρισμού της παραλίας, για επισκευή του δρόμου μέχρι το πάρκιν, τοποθέτηση λαμπτήρων, 2 φανοστατών, παγκάκι, κλάδεμα δέντρων, προμήθεια κάδων.
14. Αίτημα ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ για την παραχώρηση χώρου χερσαίας λιμενικής ζώνης με τη σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου και την έγκριση κατασκευής στεγάστρου αναμονής επιβατών με ίδια έξοδα.
15. Αιτήσεις για ανεύρεση χώρων ελλιμενισμού.
16. Αίτηση Ν.Ο.Π. για την παραχώρηση δυο θέσεων ασφαλούς ελλιμενισμού και χώρου για τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων.
17. Αίτημα καταστηματαρχών Νάουσας (Μπαφίτης Γεώργιος, Τσουνάκης Πέτρος, Χαμηλοθώρης Ευγένιος) για τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού στη μαρίνα Νάουσας και καταβολή μειωμένων τελών πεζοδρομίου.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων του Δ.Δ. Νάουσας Πάρου: α)εργασίες αποκατάστασης στο λιμάνι Αμπελά β)εργασίες αποκατάστασης στον Άγιο Δημήτριο γ) λοιπών θεμάτων.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επίλυση προβλημάτων στο λιμάνι Πίσω Λιβαδιού Πάρου σύμφωνα με έγγραφο του Δ.Δ. Μάρπησσας και αίτημα της κας Περαντινού Μαρίας .
20. Αίτημα Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για την προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη έγκριση της αριθμ. 9/09 απόφασης του Δ.Σ. Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .
22.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της διαβιβασθείσας αναφοράς από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της κας Κατερίνας Κεφάλα – Προμπονά.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασιλική Γ. Σκαραμαγκά

Δεν υπάρχουν σχόλια: