Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Έκλεισε ο κεντρικός προβλήτας...


Με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2009 ο Λιμενάρχης Πάρου Ηλίας Κουντρομιχάλης αποφάσισε να κλείσει τον κεντρικό προβλήτα στο λιμάνι της Παροικιάς. Αυτή η απόφαση προήλθε έπειτα από την επείγουσα ενημέρωση - γνωστοποίηση από την εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Παναγιώτης Δαβάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.» που πραγματοποίησε υποθαλάσσιο έλεγχο.
Αναλυτικά η απόφαση του Λιμενάρχη Πάρου Ηλία Κουντρομιχάλη και η επείγουσα ενημέρωση - γνωστοποίηση της εταιρείας έχουν ως εξής:

«Πάρος 3 Ιουνίου 2009
Αποφασίζω:
Την διακοπή λειτουργίας του παλιού προβλήτα του κεντρικού λιμένα Παροικίας Πάρου, εξαιτίας της μείωσης του συντελεστή ασφάλειας σε βαθμό που θεωρείται επικίνδυνη η συνέχιση της χρήσης του, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω (ιβ) & (ιγ) σχετικές.
Η εξυπηρέτηση των ΕΓ/ΟΓ πλοίων θα πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας από τις θέσεις Νο 5, 6, 7, 8 του νέου λιμένα, καθώς και επικουρικά από την θέση Νο 4 («Γαρμπής») του παλιού προβλήτα.
Απαγορεύουμε την διέλευση & στάθμευση βαρέων οχημάτων κατά μήκος των θέσεων Νο 1, 2, 3 του παλιού προβλήτα, καθώς & την διενέργεια φορτοεκφορτώσεων από Φ/Γ πλοία.
Με εσωτερική διαταγή θα καθοριστεί ο τρόπος διακίνησης επιβατών & οχημάτων, λαμβάνοντας υπ'; όψιν τα νέα δεδομένα χρήσης λιμένα.
Ο παλαιός προβλήτας θα δοθεί για χρήση μετά από διενέργεια επισκευής & επιθεώρησής του από ειδικό πραγματογνώμονα.
Πλοίαρχοι ΕΓ/ΟΓ πλοίων, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα ενημερώνονται ότι το μέγιστο βύθισμα στις θέσεις Νο 4 («Γαρμπής»), 6 & 7, φθάνει τα 06,90 μέτρα.
Στη θέση Νο 5 & συγκεκριμένα στην γωνία επαφής του νέου και παλαιού προβλήτα και σε απόσταση τριών (03) μέτρων από τον παλαιό προβλήτα και μήκους δώδεκα (12) μέτρων από τον νέο προβλήτα (βλέπε συνημμένο σχέδιο), το μέγιστο βύθισμα φθάνει τα πέντε (05) μέτρα, λόγω εγχύσεως σκυροδέματος, το οποίο καλύπτει τους τεχνικούς ογκόλιθους προστασίας ποδός. Στο συγκεκριμένο σημείο εφίσταται η ιδιαίτερη προσοχή των πλοιάρχων των πλοίων με βύθισμα άνω των 04,50μέτρων.
Της παρούσας αξιόπιστή & απαρέγκλιτη εφαρμογή.
Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.

Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ.
Κουντρομιχάλης Ηλίας»

Το blog του «Παριανού Τύπου» φέρνει στη δημοσιότητα την επείγουσα ενημέρωση - γνωστοποίηση της εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Παναγιώτης Δαβάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.». Μια ενημέρωση που εστάλει εγγράφως προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου και κοινοποιήθηκε στη Λιμενική Αρχή Πάρου με ημερομηνία 1 Ιουνίου 2009.
Θέμα: Υποθαλάσσιος έλεγχος και αποτύπωση κρηπιδωμάτων Λιμένα Παροικιάς Πάρου.
Η επείγουσα ενημέρωση - γνωστοποίηση της εταιρείας, η οποία γνωστοποιήθηκε και στα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από την πρόεδρο κ. Βάσω Σκαραμαγκά στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση, αναφέρει τα εξής:
«Στα πλαίσια των εργασιών υποθαλασσίου ελέγχου και αποτυπώσεων των κρηπιδωμάτων του λιμένα Παροικιάς Πάρου, οι οποίες μας έχουν ανατεθεί δυνάμει της από 27/05/2009 μεταξύ μας Σύμβασης, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:
Κατά την εκτέλεση των εργασιών επιθεώρησης προέκυψαν μεταξύ άλλων, αξιοσημείωτα ευρήματα, τα οποία θα πρέπει να σας γνωστοποιηθούν, λόγω της αναγκαιότητας επείγουσας αντιμετώπισής τους.
Συγκεκριμένα οι κρηπιδότοιχοι του Λιμένα παρουσιάζουν εκτεταμένες υποσκαφές της έδρασής τους, στις περιοχές των κυρίων ραμπών προσέγγισης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
Το πρόβλημα μεγιστοποιείται στην περιοχή συναρμογής παλαιού και νέου κρηπιδοτοίχου, στο κέντρο περίπου της κεφαλής, του κεντρικού προβλήτα, μεταξύ των Χιλιομετρικών Θέσεων 214+00 έως 221+00 (τμήμα η αρχή του οποίου απέχει 32,90 μέτρα από τη Δυτική γωνία της κεφαλής του προβλήτα).
Συγκεκριμένα, στην εν λόγω περιοχή, εντοπίζεται εκτεταμένη υποσκαφή στην έδραση του κρηπιδοτοίχου σε τμήμα μήκους 7,00 περίπου μέτρων. Η προκληθείσα από την υποσκαφή σπηλαίωση, έχει σημαντικές διαστάσεις, φθάνοντας σε ύψος τα 2,50 μέτρα και σε βάθος επίσης τα 2,50 μέτρα (εγκαρσίως υπό τον κρηπιδότοιχο).
Επί μέρους τεχνητοί ογκόλιθοι του κρηπιδότοιχου επιδεικνύουν ενδείξεις πιθανών καθιζήσεων στην περιοχή της εν λόγω υποσκαφής.
Η ύπαρξη σπηλαιώσεων και υποσκαφών αυτού του μεγέθους στην έδραση των κρηπιδότοιχων, θεωρείται ότι προκαλεί εξαιρετικά σημαντικούς κινδύνους για την ευστάθειά τους, καθώς η διαρκής καταπόνησή τους (από χρήση πλοίων, κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, σεισμική φόρτιση κ.ά.) μπορεί να επιφέρει τη συνολική τους αστοχία, με ανατροπή και κατάρρευση.
Η διαμορφωθείσα κατάσταση αξιολογείται ως χρήζουσα κατεπείγουσας επισκευαστικής επέμβασης.
Προτείνεται η διακοπή χρήσης των εν λόγω κρηπιδωμάτων από προσεγγίζοντα πλοία και η αποτροπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην κατά τα ανωτέρω περιγραφείσα περιοχή, έως ότου αποκατασταθεί η στατική επάκεια του κρηπιδοτοίχου.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να τονισθεί εκ νέου, ότι η παράπλευρη περιοχή μεταξύ των Χιλιομετρικών Θέσεων 190+00 έως 204+50 (περιοχή μήκους 14,50 μέτρων, η αρχή της οποίας απέχει 9 περίπου μέτρα από τη Δυτική γωνία της κεφαλής του προβλήτα), είναι επίσης υποσκαμμένη σε σημαντικό βαθμό, όπως είχε επισημανθεί ήδη από την προηγούμενη επιθεώρησή μας (Νοέμβριος 2005) και παρότι δεν έχει επιδεινωθεί σε αξιόλογο βαθμό, θα πρέπει επίσης να τύχει κατάλληλης επισκευαστικής παρέμβασης το συντομότερο δυνατόν.
Για όποια περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με τιμή
για την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Π. Δαβάκης
Λιμενολόγος – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ".

Αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Βάσω Σκαραμαγκά και ο μηχανικός του Δήμου κ. Ραγκούσης θα έχουν συνάντηση με ανθρώπους της εταιρείας που έχουν αναλάβει τη μελέτη του έργου. Θα ζητήσουν την άμεση επισκευή του σημείου «3» του προβλήτα. Αν πάρουν τη διαβεβαίωση ότι μπορεί αυτό να γίνει τότε σε 1 με 1,5 μήνα τα έργα θα έχουν εκτελεστεί. Την επομένη, Τρίτη 9 Ιουνίου, η κ. Σκαραμαγκά μαζί με τον κ. Ραγκούση θα έχουν συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για να τους εκθέσουν το πρόβλημα και να βρεθεί λύση…

Τα πλοία που προσεγγίζουν στο λιμάνι της Παροικιάς δένουν στον προβλήτα απέναντι από τον ΟΤΕ. Σε περίπτωση που έχουμε δυο ταυτόχρονες αφίξεις, υπάρχει το ενδεχόμενο να δέσουν και τα δυο πλοία ή το ένα να περιμένει μέχρι να αδειάσει η θέση πρόσδεσης.

Πρόβλημα υπάρχει με το πλοίο "Διαγόρας" που έχει μεγάλο βύθισμα και συνδέει την Πάρο με τα Δωδεκάνησα. Το βύθισμα στο σημείο που δένουν πλέον τα πλοία είναι 6,90 μέτρα ενώ το βύθισμα του πλοίου είναι 6,30. Οι 70 πόντοι "αέρας" καθιστούν την προσέγγηιση του πλοίου μη επισφαλή και η εταιρεία Blue Star Ferries εξετάζει το ενδεχόμενο να τροποποιήσει το δρομολόγιό της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: