Κυριακή, 2 Αυγούστου 2009

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κυκλάδων

Σύρος, 31 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΕΔΚ Νομού Κυκλάδων

Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Κυκλάδων, στη Σύρο, την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ.
Δύο ήταν τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν. Το πρώτο αφορούσε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη σύσταση, στελέχωση, σύνθεση, αρμοδιότητες και οργάνωση των Ομάδων Υποστήριξης των ΤΕΔΚ. Έργο των Ομάδων Υποστήριξης είναι η συμμετοχή τους στην εκπόνηση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης του Νομού, ενώ παράλληλα η Ομάδα αυτή θα παρέχει στους ΟΤΑ, συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμμετοχή τους στα Επιχειρησιακά και Αναπτυξιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Μετά από αναλυτική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ αποφάσισαν να είναι θετικοί ως προς τη σύσταση Ομάδας Υποστήριξης, ενώ στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού θα έχει προηγηθεί η μελέτη οργάνωσής της, να συγκροτήσουν αυτή την Ομάδα, της οποίας η σύνθεση προβλέπεται να είναι επταμελής.
Το δεύτερο σημαντικό θέμα αφορούσε το σχεδιασμό της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Αφού διαβάστηκε, αναλύθηκε και συζητήθηκε η σχετική Μελέτη που στάλθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ, το Σώμα αποφάσισε για το συγκεκριμένο θέμα, να παραμείνουν ως έχουν οι γεωγραφικές ενότητες των νησιών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ενώ σε ένα νησί που υπάρχει ένας ΟΤΑ, αρμόδιος για τη διαχείριση των αποβλήτων να είναι ο αντίστοιχος ΟΤΑ. Σε κάθε γεωγραφική ενότητα συστήνεται Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Αποφασίστηκε επίσης, για τη καλύτερη ενημέρωση των ΟΤΑ και των δημοτών, να πραγματοποιηθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενημερωτική ημερίδα.
Τέλος, έγινε συζήτηση για την πορεία επί του «Ειδικού συνδυασμένου προγράμματος απασχόλησης», το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το ΟΑΕΔ και της ΚΕΔΚΕ. Η έναρξη του προγράμματος, προβλέπεται να γίνει στο αμέσως χρονικό διάστημα.
Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν για 24 συνεχείς μήνες, με πλήρες μισθό και ασφαλιστική κάλυψη. Δεν επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόληση καθώς και η απασχόλησή τους κατά τις νυχτερινές ώρες τις Κυριακές και αργίες. Το ποσό της επιχορήγησης που θα λαμβάνουν οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα για το σύνολο του χρονικού διαστήματος απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ θα είναι ισοϋψές του επιδόματος ανεργίας που ελάμβανε ο τοποθετούμενος επιδοτούμενος άνεργος πριν την πρόσληψή του, ή του βασικού επιδόματος ανεργίας στην περίπτωση μη επιδοτούμενου ανέργου, αναπροσαρμοζόμενο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα. Στην περίπτωση που τα Νομικά Πρόσωπα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος, τότε το ποσό που τους αντιστοιχεί θα καλυφθεί από τους οικείους ΟΤΑ, με τη μορφή της επιχορήγησής τους.
Από το Γραφείο Τύπου
της ΤΕΔΚ Νομού Κυκλάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια: