Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

"Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων "

Ερμούπολη 14/08/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για τον Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Αριθμό Διακήρυξης 06/2009

για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία του Έργου:
«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων
και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»
Π/Υ 4.000.000€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης - Νήσων Αιγαίου (ΠΕΠ Κ - ΝΑ)
Άξονας (09) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής»

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι για το Έργο :
«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», Π/Υ 4.000.000€, σε συνέχεια της με ΑΠ 23923/14937/14-08-2009 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης Προσφορών ,

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 21η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

ΑΝΑΛΥΤΙΚΏΤΕΡΑ:
α) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η-08-2009. Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέχρι την 21η-08-2009 και ώρα 14.00 μ.μ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 24-08-2009 και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα συσκέψεων της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο Ισόγειο, είσοδος επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (παραλία)- Ερμούπολη.
γ) Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Τηλέφωνα : 22813 - 60101, 60222, 60102,60229.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: (http://www.notioaigaio.gov.gr) της ΠΝΑ / ΔΙΣΑ και (http://www.notioaigaio.gr) της ΕΔΑ της ΠΝΑ.
Ο Γενικός Γραμματέας ΠΝΑ
Χαράλαμπος Κόκκινος

Δεν υπάρχουν σχόλια: