Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Πήρε παράταση ο Διαγωνισμός για το «Γενικό Νοσοκομείο Πάρου»

Παράταση για την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009 πήρε o Διαγωνισμός «ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ».
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Διαγωνισμός, που αρχικά είχε οριστεί για τις 28 Αυγούστου 2009, δεν διεξήχθη.
Για το θέμα ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο Δήμαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης από τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μάλιστα ο κ. Αβραμόπουλος καθησύχασε τον Δήμαρχο Πάρου ότι οι διαδικασίες για την ανέγερση του Γενικού νοσοκομείου Πάρου θα συνεχισθούν κανονικά και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2009.

Το blog του «Παριανού Τύπου» δημοσιεύει σήμερα το κείμενο για την παράταση του Διαγωνισμού καθώς και την Περίληψη Διακήρυξης που ανακοινώθηκε στις 22/07/2009.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Π.Υ.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μακαρούνα,
ΤΗΛ.: 210-8701723
25/08/2009
ΘΕΜΑ: Παράταση του διαγωνισμού:
«ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ»
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2482/239/24.08.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, αποφασίστηκε η παράταση διενέργειας του διαγωνισμού «ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ», για την 14/09/2009.
Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009 (14/09/2009) και τα τεύχη του εν λόγω διαγωνισμού θα δίνονται έως και την Δευτέρα 07/09/2009.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους της από 22/07/2009 Διακήρυξης.


Η Περίληψη Διακήρυξης που ανακοινώθηκε στις 22/07/2009 έχει ως εξής:
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΟΣ
ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (κλειστή διαδικασία) μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) , των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. (Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) και των χωρών με τις οποίες έχει συνάψει σχετική συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για προεπιλογή (Α’ στάδιο) και στη συνέχεια να υποβάλουν προσφορά (Β’ στάδιο) για την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου της εργολαβίας «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 11.000.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής θα γίνει στις 28.08.2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει με απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ, στα Γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Τσόχα 5, Τηλ. 210 – 8701660, 722,723,FAX : 210 – 8701601.
Φάκελοι συμμετοχής μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων με απόδειξη στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΟΜ με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΟΜ όχι αργότερα από την καθορισμένη ώρα της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή οικοδομικών – Η/Μ εργασιών για την ανέγερση του νέου Γ. Ν. Πάρου, η προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ κ.λπ.).
2. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην έβδομη (7η) Τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικά και Η/Μ που να έχουν κατασκευάσει ή να κατασκευάζουν μόνες τους ή σε Κοινοπραξία Γενικό Νοσοκομείο κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν διαθέτει την εμπειρία μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης Ιατρικού Εξοπλισμού, γίνεται δεκτή μόνο σε Κοινοπραξία με αναγνωρισμένο οίκο που διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης Ιατρικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου και αποδεδειγμένη δυνατότητα υλοποίησης αυτών. Η συμμετοχή του οίκου αυτού στην Κοινοπραξία είναι αποκλειστική και καθιστά ανεπίτρεπτη την συμμετοχή του σε κοινοπραξία με άλλη συμμετέχουσα στον διαγωνισμό Επιχείρηση.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π, που να έχουν κατασκευάσει ή να κατασκευάζουν μόνες τους ή σε Κοινοπραξία Γενικό Νοσοκομείο κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν εμπειρία εξοπλισμού, γίνονται δεκτές μόνο σε κοινοπραξία με αναγνωρισμένο οίκο προμήθειας και εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισμού, όπως στην παράγραφο α. αναλυτικά ορίζεται.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη και ειδικότερα να έχουν κατασκευάσει ή να κατασκευάζουν μόνες τους ή σε Κοινοπραξία Γενικό Νοσοκομείο κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν εμπειρία εξοπλισμού, γίνονται δεκτές μόνο σε κοινοπραξία με αναγνωρισμένο οίκο προμήθειας και εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισμού, όπως στην παράγραφο α αναλυτικά ορίζεται.
2 Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Επισημαίνεται ότι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν θα πρέπει η καθεμία να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης τόσο σε οικοδομικά όσο και σε Η/Μ έργα και επίσης κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25%. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Εργοληπτικής/ών Επιχείρησης/εων με οίκο εξοπλισμού αυτός θα συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό όχι μικρότερο του 25%. Οι Κοινοπραξίες αυτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές χωρίς να περιβληθούν υποχρεωτικά με ιδιαίτερη νομική μορφή. Θα δηλώνουν όμως ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία αν τους ανατεθεί το έργο.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
3. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
4. Χρηματοδοτική Ικανότητα. Η χρηματοδοτική ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι ίση ή ανώτερη των 3.000.000 ΕΥΡΩ. Η παραπάνω χρηματοδοτική ικανότητα, σε περίπτωση Κ/ξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων θα καλύπτεται από επιμέρους τραπεζικές βεβαιώσεις για κάθε μία από τις συμμετέχουσες στην Κ/ξία εργοληπτικές επιχειρήσεις, το δε άθροισμα αυτών θα καλύπτει το ανωτέρω όριο.
5. Τεχνική ικανότητα. Όλες οι Επιχειρήσεις που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να πληρούν και να αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, εμπειρίας, τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Συγκεκριμένα κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει κατασκευάσει ή κατασκευάζει Γενικό Νοσοκομείο κατά την τελευταία πενταετία, από μόνος του ή σε Κοινοπραξία. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία, αρκεί ένα εκ των μελών της να έχει την απαιτούμενη εμπειρία.
Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα εμπειρία σε μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου κατά την τελευταία πενταετία. Η απαιτούμενη αυτή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο αν πραγματικά προέρχεται από την ανάληψη και υλοποίηση εκ μέρους του διαγωνιζομένου μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου που να έχει ολοκληρωθεί εντός της τελευταίας 5ετίας και όχι από την συμμετοχή του ή την σύμπραξή του με οποιαδήποτε μορφή στην υλοποίηση του αναλόγου αυτού έργου με άλλη εξειδικευμένη εταιρεία, επιχείρηση ή οίκο εξοπλισμού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι Κοινοπραξία, αρκεί ένα εκ των μελών της να έχει την απαιτούμενη προαναφερόμενη εμπειρία.
Με το όρο «Γενικό Νοσοκομείο» εννοείται νοσοκομείο που να περιλαμβάνει υπηρεσίες - ιατρικά τμήματα τέτοιου αριθμού και δυναμικότητας που εμφανίζονται σε ένα Γενικό Νοσοκομείο και συγκεκριμένα τουλάχιστον τα εξής: Χειρουργείο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, Εργαστήρια (απεικονίσεων, κλινικά), Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Νοσηλευτική Μονάδα.
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά (Β’ στάδιο διαγωνισμού) δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννιά μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΠΑΝΟΜ, με τη συναίνεση των διαγωνιζομένων.
7. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ KΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Α’ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ) διαγωνισμού διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του αδαπάνως.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν το παραπάνω τεύχος και ταχυδρομικά, εφόσον το ζητήσουν και βαρύνονται για τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Η παραπάνω Διακήρυξη παραλαμβάνεται μέχρι και την 20.08.2009.
8. Για την συμμετοχή στο Α στάδιο του διαγωνισμού (προεπιλογή) δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
9. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ισόποσης με το 10% του ποσού της προσφοράς του προσαυξημένου κατά ποσοστό 10% για τυχόν νέες εργασίες εάν η έκπτωση είναι μέχρι 20% της προεκτιμώμενης δαπάνης του έργου. Για έκπτωση μεγαλύτερη του 20%, το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής θα είναι 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς την αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους τους.
10. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της Διακήρυξης στην οποία αναδείχθηκε Ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου αντικειμένου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
11. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27.07.2009, επίσης σχετική περίληψη θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 27.07.2009 και στον Ελληνικό τύπο στις 27.07.2009.
Αθήνα 22/07/2009
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: