Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Έ­κτα­κτη Συ­νε­δρί­α της Δια­ρκούς Ι­ε­ράς Συ­νόδου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 21 Ιουλίου 2009

Συ­νήλ­θε σή­με­ρα Τρί­τη 21.7.2009, σε Έ­κτα­κτη Συ­νε­δρί­α η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Συ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 152ας Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και Πα­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

1. Κα­τά την ση­με­ρι­νή Έ­κτα­κτη Συ­νε­δρί­α της η Διαρ­κής Ι­ε­ρά Συ­νο­δος α­πε­φά­σι­σε:

Με­τά α­πό πρό­τα­ση του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου, η α­ξι­ο­ποί­η­ση των ε­σό­δων που προ­έρ­χον­ται α­πό την μο­να­στη­ρια­κή πε­ρι­ου­σί­α την ο­ποί­α δι­α­χει­ρί­ζε­ται η Ε.Κ.Υ.Ο., θα γί­νε­ται με τον προ­σφο­ρό­τε­ρο τρό­πο προς το γε­νι­κό ό­φε­λος. Εκ τού­των το 25% θα δι­α­τί­θε­ται για τη δη­μι­ουρ­γί­α φι­λαν­θρω­πι­κών ι­δρυ­μά­των κοι­νω­νι­κής μέ­ρι­μνας.

Ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Πρό­ε­δρος ε­νη­μέ­ρω­σε τα Μέ­λη της Δ.Ι.Σ. ό­τι η αρ­χή θα γί­νει α­πό την α­νέ­γερ­ση Ι­δρύ­μα­τος με την ε­πω­νυ­μί­α «Στέ­γη Κα­τα­κοί­των Γε­ρόν­των Ι­ε­ράς Μο­νής Πε­τρά­κη», ε­πει­δή η χρη­μα­το­δό­τη­ση θα προ­έλ­θει α­πό α­ξι­ο­ποί­η­ση πε­ρι­ου­σί­ας της Ι­ε­ράς Μο­νής και ε­πί­σης ό­τι στην Θεσ­σα­λο­νί­κη ευ­ρί­σκε­ται στο στά­διο της ε­τοι­μα­σί­ας για την θε­με­λί­ω­ση του Ξε­νώ­να «Θε­ο­ξέ­νεια».

Με την ευ­και­ρί­α αυ­τή το­νί­ζε­ται ό­τι συ­νε­χί­ζον­ται οι δι­α­δι­κα­σί­ες εκ­πο­νή­σε­ως με­λε­τών και σχε­δί­ων, εκ­δό­σε­ως α­δει­ών, ρυθ­μί­σε­ως προ­βλη­μά­των που έ­χουν σχέ­ση με τα οι­κό­πε­δα και την χρή­ση γης ε­πί των ο­ποί­ων προ­ο­ρί­ζον­ται να α­νε­γερ­θούν κοι­νω­φε­λή ι­δρύ­μα­τα:

α) Τρί­α Κέν­τρα φρον­τί­δος η­λι­κι­ω­μέ­νων κα­τα­κοί­των.

β) Κέν­τρο φρον­τί­δος πα­σχόν­των α­πό νε­ο­πλα­σμα­τι­κά νο­σή­μα­τα (καρ­κί­νος) με­τά τις δι­ά­φο­ρες ε­πεμ­βά­σεις.

γ) Κέν­τρο φρον­τί­δος αυ­τι­στι­κών παι­δι­ών σχο­λι­κής η­λι­κί­ας.

δ) Κέν­τρο κοι­νω­νι­κής ε­πα­νέν­τα­ξης νέ­ων με­τά την α­πε­ξάρ­τη­ση α­πό πα­ραι­σθη­σι­ο­γό­νες ου­σί­ες.
2. ε) Κα­τα­σκη­νώ­σεις νέ­ων και ξε­νώ­νες.

3. Να α­πευ­θυν­θεί στην Α­κα­δη­μί­α Α­θη­νών και να γνω­ρί­σει την πρό­θε­σή Της να χρη­μα­το­δο­τή­σει την έ­ρευ­να και συγ­γρα­φή με­λέ­της πε­ρί της συμ­βο­λής της Εκ­κλη­σί­ας στη δι­ά­σω­ση του αρ­χαί­ου ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού (Μνη­μεί­α - Γραμ­μα­τεί­α).

Να συ­νερ­γα­σθεί με τις υ­πη­ρε­σί­ες του Υ­πουρ­γεί­ου Υ­γεί­ας και Κοι­νω­νι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης και να θέ­σει στη δι­ά­θε­σή του τις υ­πο­δο­μές Της, ώ­στε να συμ­βά­λει στον τρό­πο ε­νη­με­ρώ­σε­ως για την αν­τι­με­τώ­πι­ση του ι­ού της γρίπ­πης.

Εκ του Γραφείου Τυπου της Ιεράς Συνόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: